Δελτίο Τύπου:
Σε απάντηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 678 από 20.02.2014 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί δημοσιεύματος της εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» με τίτλο "Η Vodafone διαπραγματεύεται την εξαγορά του 57,2% που κατέχει η Intracom στη HOL" και σε εφαρμογή του άρθρου 2 της απόφασης 5/204/2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύει, η Intracom Holdings, υπό την ιδιότητά της ως μετόχου της Hellas online ελέγχουσα το 57,24% αυτής, αλλά και η.... Vodafone-Panafon, ως μέτοχος επίσης κατά 18,43% της εν λόγω εταιρίας, επιβεβαιώνουν ότι γίνονται συζητήσεις μεταξύ των δύο εταιριών – μετόχων της Hellas Online και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα και όλες οι μορφές συνεργασίας.

Η Ιntracom Holdings θα δημοσιοποιήσει εγκαίρως, σύμφωνα με το νόμο, αλλά και κατά την πάγια πολιτική της για την πλήρη και ακριβή ενημέρωση των μετόχων της και του επενδυτικού κοινού, κάθε νέα σημαντική μεταβολή ή εξέλιξη που θα προκύψει για το θέμα αυτό.

Πηγή : Ελληνικά Χρηματιστήρια