Διαφημίσεις Google

                                  
Η Πύλη Της Τεχνολογίας-Gate Of Tech

Η Πύλη Της Τεχνολογίας: Τεχνολογικά Νέα - Επιστήμες - Μαθηματικά – Πληροφορική - Φυσική – Διάστημα – Βιολογία - Ιατρική – Πλανήτης

pop_up_face

Διαφημίσεις Google

                                  

Κυριακή 2 Ιουλίου 2017

ΕΕΤΤ: Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2016-2017

HELLAS Δελτίο Τύπου:
Το παρόν κείμενο αποτελεί την πρώτη έκθεση της ΕΕΤΤ σχετικά με την εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 1 – 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 για την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο (εφεξής «Κανονισμός»).
Η υποχρέωση δημοσίευσης σχετικής έκθεσης προκύπτει από το Άρθρο 5 παρ. 1 του Κανονισμού, το οποίο αναφέρει ότι: «Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την παρακολούθηση και τις διαπιστώσεις τους και διαβιβάζουν τις ....
εκθέσεις αυτές στην Επιτροπή και στο BEREC ».

Η ΕΕΤΤ συντάσσει την παρούσα έκθεση ως ρυθμιστική αρχή που εποπτεύει την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαδικτύου.

Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Κανονισμού συντάχθηκαν και απεστάλησαν από την ΕΕΤΤ ειδικά ερωτηματολόγια στις 6 μεγαλύτερες εταιρείες υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (Cosmote, Cyta, Forthnet, OTE, Vodafone, Wind), που καλύπτουν μερίδιο συνδρομητών άνω του 99% (σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΤΤ την 1/1/2017). Τα ερωτηματολόγια αποτελούνταν από ενότητες για τη δωρεάν ή επιδοτούμενη πρόσβαση σε περιεχόμενο (0-rating, subsidized data), τυχόν προσφορές μειωμένης συνδεσιμότητας (sub-Internet offers), πρακτικές διαχείρισης κίνησης και εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Επίσης, στην έκθεση παρουσιάζονται δεδομένα από μετρήσεις ποιότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και παράπονα που λαμβάνει το Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών και σχετίζονται με τα θέματα του Κανονισμού.

Η περίοδος αναφοράς καλύπτει το διάστημα από 1/5/2016 ─ 30/4/2017, ωστόσο ειδικά για τις μετρήσεις ποιότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο αναφέρονται δεδομένα ετήσιας διάρκειας ή δεδομένα που καλύπτουν ένα τμήμα της περιόδου αναφοράς, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Η δομή της έκθεσης έχει ως εξής:

- Στην Ενότητα 2 παρουσιάζονται οι ενέργειες της ΕΕΤΤ για την εφαρμογή του Κανονισμού, τόσο εσωτερικά (ανάθεση αρμοδιοτήτων, δημιουργία νέων διαδικασιών/κανονισμών ή τροποποίηση υφισταμένων) όσο και εξωτερικά (συναντήσεις με παρόχους και φορείς, συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του BEREC).
- Στην Ενότητα 3 αναφέρονται οι ενέργειες και τα διαθέσιμα μετρητικά εργαλεία της ΕΕΤΤ για την παρακολούθηση της απόδοσης των δικτύων (μετρητική πλατφόρμα ΥΠΕΡΙΩΝ στα σταθερά δίκτυα, μετρητικές εκστρατείες στο πεδίο στα κινητά δίκτυα) καθώς και ενδεικτικά αποτελέσματα.
- Στις Ενότητες 4,5,6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την αποδελτίωση των ερωτηματολογίων σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης κίνησης, τις εξειδικευμένες υπηρεσίες και τις υπηρεσίες μηδενικής χρέωσης ή επιδοτούμενης πρόσβασης σε περιεχόμενο, αντίστοιχα.
- Στην Ενότητα 7 παρουσιάζεται συνοπτικά η ενημέρωση που δίνεται στους τελικούς χρήστες, μέσω των όρων παροχής/χρήσης των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, σχετικά με α) πρακτικές διαχείρισης κίνησης, β) την επίδραση περιορισμών όγκου, ταχύτητας ή άλλων παραμέτρων ποιότητας, γ) εξειδικευμένες υπηρεσίες, δ) τις ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο, και ε) τα μέσα αποκατάστασης που διαθέτουν οι συνδρομητές σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ της πραγματικής ποιότητας και της ποιότητας που αναγράφεται στους όρους παροχής/χρήσης της υπηρεσίας. Η παροχή σχετικών πληροφοριών στους συνδρομητές προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 1, σημεία (α) έως (ε) αντίστοιχα του Κανονισμού. Εξετάστηκαν οι όροι παροχής/χρήσης των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο των 6 μεγαλύτερων εταιρειών υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, που συμμετείχαν και στην έρευνα μέσω των ερωτηματολογίων.
- Στην Ενότητα 8 παρουσιάζεται η μεθοδολογία για την καταγραφή παραπόνων από την ΕΕΤΤ για τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και τους αριθμούς καταγεγραμμένων παραπόνων για την περίοδο αναφοράς.
- Τέλος, στην Ενότητα 9 παρουσιάζονται περιληπτικά τα κυριότερα σημεία της έκθεσης και στην Ενότητα 10 γίνεται αναφορά σε σχετικές μελλοντικές ενέργειες της ΕΕΤΤ.

2 Ενέργειες της ΕΕΤΤ για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120
Η ΕΕΤΤ συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση του κειμένου των κατευθυντήριων γραμμών του BEREC για την εφαρμογή του Κανονισμού, μαζί με εκπροσώπους άλλων Ευρωπαϊκών Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών. Παράλληλα, κατά το διάστημα Μαρτίου-Ιουλίου 2016 η ΕΕΤΤ διεξήγαγε συναντήσεις με ελληνικούς παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και συνάντηση με εκπροσώπους καταναλωτικών οργανώσεων (ΕΕΚΕ – Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ΕΚΠΟΙΖΩ - Ένωση Καταναλωτών "Η Ποιότητα της Ζωής"), ώστε να τους ενημερώσει για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και τη διεθνή δημόσια διαβούλευση που γινόταν, αλλά και να ενημερωθεί για τις απόψεις τους σχετικά με τον κανονισμό αυτό.
Εσωτερικά, η ΕΕΤΤ ενημέρωσε το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής παραπόνων του Τμήματος Εξυπηρέτησης Καταναλωτών, καθώς και τα στελέχη που εργάζονται στο Τμήμα αυτό, ώστε να υπάρχει μια πιο λεπτομερής καταγραφή των παραπόνων των συνδρομητών σχετικά με θέματα ποιότητας και ουδετερότητας διαδικτύου.

Επίσης, όπως ήδη αναφέρθηκε, απεστάλη ειδικό ερωτηματολόγιο στους μεγαλύτερους εγχώριους παρόχους, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για θέματα του Κανονισμού, και συγκεντρώθηκαν οι υπάρχοντες όροι συμβολαίων των παρόχων, ώστε να εξεταστούν οι απαραίτητες αλλαγές για την καλύτερη ενημέρωση των συνδρομητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.
Στον τομέα της παρακολούθησης ποιότητας δικτύων, η ΕΕΤΤ έδωσε για χρήση στο κοινό μια νέα έκδοση της μετρητικής πλατφόρμας ΥΠΕΡΙΩΝ, με σκοπό την ευκολότερη διεξαγωγή μετρήσεων από τους χρήστες, ενώ το 2016 πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά μετρήσεις στο πεδίο, για την παρακολούθηση της απόδοσης των κινητών δικτύων.

Τέλος, η ΕΕΤΤ συμμετέχει στις ομάδες εργασίας Net Neutrality Implementation & Supervision που έχει συστήσει το BEREC για τη συνεργασία μεταξύ των χωρών στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, τη συζήτηση περιπτώσεων χρήσης (use cases), και γενικότερα την αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών σε θέματα ουδετερότητας διαδικτύου.

3 Παρακολούθηση απόδοσης δικτύων
3.1 Σταθερά δίκτυα
Η ΕΕΤΤ έχει από το 2011 αναπτύξει και λειτουργεί την μετρητική πλατφόρμα ΥΠΕΡΙΩΝ (http://hyperiontest.gr), μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να κάνουν μετρήσεις της ποιότητας σύνδεσης στο διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας το εργαλείο NDT (Network Diagnostic Tool) του M-Lab. Η ΕΕΤΤ λειτουργεί κόμβο του M-Lab στο GR-IX (Greek Internet Exchange), το οποίο αποτελεί κεντρικό και ουδέτερο σημείο διασύνδεσης, επιτρέποντας την αντικειμενικότερη σύγκριση της απόδοσης διαφορετικών παρόχων.

Πρόσφατα η ΕΕΤΤ έδωσε στη δημοσιότητα μια νέα έκδοση του ΥΠΕΡΙΩΝ, με σκοπό την ευκολότερη διεξαγωγή μετρήσεων με το εργαλείο NDT από τους χρήστες και την αντιμετώπιση των πολλών προβλημάτων που είχαν προκύψει λόγω μη υποστήριξης Java plug-in από τους σύγχρονους browsers. Η νέα διεπαφή του NDT βασίζεται σε τεχνολογία HTML5 και WebSocket (βλ. Εικόνα 1, Εικόνα 2).


Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα:  1.PNG 
Εμφανίσεις:  67 
Μέγεθος:  168,6 KB 
ID: 184425


Mε τη νέα έκδοση αποσύρθηκε το εργαλείο Glasnost, το οποίο βασιζόταν επίσης σε τεχνολογία....


Διαβάστε περισσότερα στο: www.adslgr.com